Σεμινάρια

       ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΩΝ 247 ΠΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ Ι.W.

                                  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

 

                                   Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ

 

          Σύμφωνα με το Καταστατικό του I.I.W. (βλ. Σελίδα 20 της μετάφρασης του Καταστατικού 2018) το Διοικούν Σώμα του Ομίλου εκλέγεται από τα Ενεργά και Επίτιμα Ενεργά Μέλη του Ομίλου και χωρίζεται ως εξής: 

 1. A. Αξιωματούχοι

     Πρόεδρος

     Αντιπρόεδρος ή Αντιπρόεδροι     

     Προ – Πρόεδρος

     Γραμματέας  ή Γραμματέας – Ταμίας

     Ταμίας

Β.  Άλλα μέλη

     Εκπρόσωπος  Επικοινωνίας (Club Correspondent)

     Οργανώτρια Διεθνών Υπηρεσιών (ISO)

Γ. ‘Oχι περισσότερα από 6 ακόμα μέλη

     (Από αυτά τα μέλη ορίζουμε την Κοσμήτορα και τις 2 Εκπροσώπους του Ομίλου στην   

     Περιφερειακή Επιτροπή και 3 μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή ταμείου).        

Η κατηγορίες Α,  Β και Γ. αποτελούν

την Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου (ΤΟ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΣΩΜΑ).

Οι Αξιωματούχοι καθώς και τα Μέλη, ειδικά η Εκδότρια και η ISO, υποχρεούνται να παρευρίσκονται στα συμβούλια, να ενημερώνονται και να ψηφίζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ. όπου χρειάζεται.

 Η Πρόεδρος, λοιπόν, κατέχει το ανώτερο αξίωμα του Ομίλου της. 
Η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος/οι πρέπει να έχουν υπηρετήσει στην Εκτελεστική Επιτροπή (δηλ. σε άλλα Αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου τους) επί ένα τουλάχιστον έτος κατά την ημερομηνία αναλήψεως των καθηκόντων τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Ειδικά τις σελίδες 20-23 και τις Σελίδες 24-30 της μετάφρασης 2018)

 Εκτός του Καταστατικού I.W. πρέπει να γνωρίζουν και τον εσωτερικό κανονισμό της 247 Περιφέρειας Ελλάδος του I.I.W.καθώς και τις υποχρεώσεις τους που αναφέρονται στο Καταστατικό του Ομίλου τους, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία περί Συλλόγων και των υπευθύνων αυτών ατόμων.                                                                                                                         

Η Πρόεδρος προτείνεται και εκλέγεται για 1 έτος. 

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί παράταση ενός ακόμα έτους.

(Η άδεια ζητείται από την Περιφερειακή Επιτροπή). 

Σημείωση: Μόνο οι μη Περιφερειακοί Όμιλοι πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις στην έδρα

                  του International Inner Wheel.

Εάν η Πρόεδρος νεοσυσταθέντος Ομίλου το επιθυμεί, μπορεί, με την συμφωνία του Ομίλου, να υπηρετήσει για ένα ολόκληρο έτος Inner Wheel πέραν της χρονικής περιόδου του έτους το οποίο έπεται αμέσως της συστάσεως του Ομίλου.

 

Σε περίπτωση χηρείας της θέσης, η Αντιπρόεδρος διαδέχεται την Πρόεδρο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 Προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις του Ομίλου.

Ως πρώτη Εκτελεστική Αξιωματούχος,

επιβλέπει τις εργασίες  και τις δραστηριότητες του Ομίλου και συγκεκριμένα η Πρόεδρος πρέπει να  :   

 1. Καταρτίζει πρόγραμμα και πλάνο του έργου του Ομίλου για όλη τη χρονιά, να καθορίζει τους στόχους του, να συντονίζει αυτό το έργο και μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να παρακολουθούν την εξέλιξη της υλοποίησής του .    
 1. Καθορίζει Επιτροπές από τα μέλη, με σκοπό την συμμετοχή όλων των μελών για την καλύτερη λειτουργία του Ομίλου ( π.χ. Επιτροπή Εκδηλώσεων, Δημοσίων Σχέσεων, Έκδοσης Περιοδικού, Υπεύθυνη Ιnternet, Καταστατικού, Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.λ.π.) Στις επιτροπές αυτές η Πρόεδρος συμμετέχει και προεδρεύει, ενώ συμμετέχει και η Γραμματέας κρατώντας πρακτικά. 
 1. Συνεργάζεται με τη Γραμματέα και ενημερώνεται για τα εισερχόμενα έγγραφα αλλά και για τα εξερχόμενα τα οποία μάλιστα συνυπογράφονται και από τις δύο.
 2. Συνεργάζεται στενά με την Ταμία. Συνυπογράφει όλες τις αποδείξεις πληρωμών, και ενημερώνεται για την είσπραξη των ετήσιων συνδρομών των μελών, καθώς επίσης παρακολουθεί και ελέγχει εάν εστάλησαν στην Ταμία της Περιφέρειας οι συνδρομές για το Διεθνές I.W. και την Περιφέρεια εντός της ταχθείσης ημερομηνίας (έως 15 Οκτωβρίου).

Επίσης ελέγχει εάν τα μέλη είναι συνεπή στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και  φροντίζει να τους προειδοποιεί μέσω της Ταμία, για τις κυρώσεις που προβλέπει το καταστατικό εάν δεν είναι συνεπή στις υποχρεώσεις τους.                                                                                                                                      

 1. Συνεργάζεται άμεσα με την Εκπρόσωπο Επικοινωνίας του Ομίλου ώστε να σταλούν εγκαίρως προς την Webmaster της Περιφέρειας φωτογραφίες με σύντομη περιγραφή σημαντικών δραστηριοτήτων του Ομίλου για να αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της 247 Π. I.W. Ελλάδος και στη σελίδα facebook της Περιφέρειας, καθώς επίσης και στην Εθνική Εκπρόσωπο με σύντομη περιγραφή στην Αγγλική για να σταλούν στη Webmaster του I.I.W. η οποία με την σειρά της θα αναρτήσει το υλικό, που θα της σταλεί στην ιστοσελίδα και στο Facebook του Διεθνούς. I.W..

               Σημαντικό είναι να ελέγχει αν η Εκπρόσωπος Επικοινωνίας συγκεντρώνει κάθε μήνα τους λόγους των Ομιλητών και τις αντίστοιχες φωτογραφίες για να συγκεντρώνεται  το υλικό των πεπραγμένων του Ομίλου και του Ιστορικού του, ώστε να γίνεται η μηνιαία ενημέρωση των μελών και να είναι δυνατή η έκδοση του βιβλίου των πεπραγμένων.     

 1. Προωθεί τις Δημόσιες Σχέσεις του Ομίλου .

 Το προφίλ του Ομίλου πρέπει να είναι άριστο και να φροντίζουμε να γνωστοποιείται το έργο του μέσω των ΜΜΕ.  Είναι σημαντικό λοιπόν να προβάλουμε τον  Όμιλο με διάφορες Δραστηριότητες, Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις , Συγκεντρώσεις, Ομιλίες με αξιόλογα θέματα, και όλα αυτά πάντα μελετημένα και σύμφωνα με τη φύση και τους σκοπούς του Inner Wheel.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνουν χώρα τόσο συχνά όσο είναι απαραίτητο.

Έκτακτες συνεδριάσεις μπορούν να συγκαλούνται από την Πρόεδρο ή όποτε ζητηθεί αυτό από 2 μέλη της εκτελεστικής επιτροπής ή από το 20% των μελών αφού θα δοθεί τουλάχιστον μία 48ωρη προειδοποίηση.

Απαρτία:

α) Στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής 4 μέλη

    από τα οποία 2 θα πρέπει να είναι Αξιωματούχοι

β) Στις συναντήσεις του Ομίλου το 20% των μελών του Ομίλου.

Σε όλες τις συνεδριάσεις σε περίπτωση ισοψηφίας η Πρόεδρος έχει την αποφασιστική ψήφο.  Δεν επιτρέπονται πληρεξούσιοι για την ψηφοφορία.

Η Πρόεδρος πρέπει να τηρεί αμερόληπτη στάση και να είναι βέβαιο ότι όλες οι αποφάσεις αντανακλούν τις επιθυμίες της πλειοψηφίας των μελών.

Όλοι οι ομιλητές πρέπει να απευθύνονται στην Πρόεδρο.

Η απόφαση της Προέδρου αναφορικά με την διεξαγωγή και την σειρά της συνεδρίασης θα είναι πάντα οριστική.

Εάν η Πρόεδρος εγερθεί κατά την διάρκεια της συζητήσεως η ομιλήτρια θα επιστρέψει αμέσως στην θέση της.

Ο Όμιλος πρέπει να ενημερώνει τις εκπροσώπους του σχετικά με το πώς επιθυμεί να ψηφίσουν στις Περιφερειακές Συνεδριάσεις αλλά πρέπει να τους παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στο να εκφράζουν άλλες απόψεις στην περίπτωση των τροποποιήσεων.

Οι προτάσεις που τίθενται προς γενική συζήτηση υποστηρίζονται πάντα με δευτερολογία.  Η τροποποίηση κάποιας προτάσεως θα πρέπει να βελτιώνει ή να αλλάζει την πρόταση που τίθεται σε ψηφοφορία στην συνεδρίαση πριν από την πρόταση.

Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται πριν τις 30 Ιουνίου.                                                                                                              

ΠΡΟΣΟΧΗ :  

Εάν η Γενική Συνέλευση της Περιφέρειας για την ανάδειξη νέας Περιφερειακής Εκτελεστικής Επιτροπής γίνει μέσα στον Φεβρουάριο, τότε  :

α) Οι  Όμιλοι πρέπει να στείλουν τις τυχόν υπάρχουσες προτάσεις τους για την καλύτερη λειτουργία των Ομίλων , ένα μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της Περιφερειακής Εκτελεστικής Επιτροπής .

β) Οι εκλογές στον κάθε  Όμιλο για ανάδειξη νέου Δ.Σ. γίνονται κι αυτές μέσα στον Φεβρουάριο , πριν από τη Σύναξη Ηγεσίας ( Γενική Συνέλευση ) της  Περιφερειακής Επιτροπής.

Οι εκλογές γίνονται με ψηφοδέλτια αν όμως υπάρχει μία θέση για κάθε αξίωμα τότε μπορεί να γίνουν δια ανατάσεως της χειρός.

Οι  Εκπρόσωποι της Περιφέρειας εκλέγονται  επίσης στις ίδιες εκλογές . Πρέπει να έχουν υπηρετήσει για ένα ( 1 ) τουλάχιστον χρόνο στο Δ.Σ. του Ομίλου .     

 Οι υποψηφιότητες για τα διάφορα αξιώματα του Ομίλου θα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στη Γραμματέα του Ομίλου τουλάχιστον επτά ( 7 ) ημέρες προ της συνεδρίασης των εκλογών .

Μετά τις εκλογές και το αργότερο εντός μιας εβδομάδας , η πλειοψηφούσα Πρόεδρος καλεί το νέο Δ.Σ. σε συνεδρίαση, όπου και γίνεται η κατανομή των αξιωμάτων. 

Η Πρόεδρος ελέγχει αν:

α)

Το Νέο  Δ.Σ. με τηλέφωνα, ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και τα Πεπραγμένα του Α΄ εξαμήνου του Ομίλου, έχουν δοθεί στη Γραμματέα της Περιφέρειας κατά την Σύναξη Ηγεσίας για να ενημερώσει με τη σειρά της τους άλλους Ομίλους.

β)

Έχουν σταλεί από την Γραμματέα του Ομίλου,  στην Γραμματέα της Περιφέρειας  όλα τα στοιχεία των νέων εκλεγμένων μελών του Δ.Σ. καθώς και λεπτομερής κατάσταση των μελών του Ομίλου.

γ)

Η Γραμματέας έχει συμπληρώσει την φόρμα με τα ζητηθέντα στοιχεία Προέδρου, Γραμματέα και όποια άλλα, από το Διεθνές Inner Wheel.

δ)

Η Γραμματέας έστειλε την ψηφοφορία του Ομίλου για τις αξιωματούχους του Διεθνούς έγκαιρα.

ε) Η Γραμματέας έστειλε στην Εθνική Εκπρόσωπο σε περίληψη τα πεπραγμένα του Ομίλου πριν το τέλος Μαΐου για να μεταφραστούν και να σταλούν στο I.I.W.

στ) Να επικαιροποιεί τα στοιχεία των μελών ( τηλέφωνα, διευθύνσεις, email)  και να τα στέλνει στην Πρόεδρο της Επιτροπής Internet, για την έκδοση του καταλόγου των μελών της 247 Περιφέρειας IW Ελλάδος.

Όταν έχει προγραμματιστεί Παγκόσμιο Συνέδριο του I.I.W. πρέπει να εκλέγουμε μία Αντιπρόσωπο με δικαίωμα ψήφου στο Συνέδριο και μία Αναπληρώτρια .  Αν δεν στείλουμε Αντιπρόσωπο , θα πρέπει να δίνουμε Εκπροσώπηση σε Αξιωματούχους της Περιφέρειας που έχουν δικαίωμα και σίγουρα θα παραστούν.

Θα ήθελα τώρα να σας επισημάνω ορισμένες ημερομηνίες οι οποίες θα πρέπει να γνωστοποιούνται από την αρχή της χρονιάς στον Όμιλο, ώστε να ενημερώνονται όλα τα μέλη κι έτσι να θυμούνται τις διάφορες υποχρεώσεις τους, για την καλύτερη λειτουργία του Ομίλου . 

 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ της μηνιαίας συνδρομής στον Όμιλο. Το ποσόν συζητείται και αποφασίζεται από την ολομέλεια και κατά την γενική συνέλευση του Ιουνίου γνωρίζοντας ότι το Οικονομικό Έτος αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30ή Ιουνίου .  
 1. Έως 30 Σεπτεμβρίου υποβάλλονται, εάν υπάρχουν, οι υποψηφιότητες για τις θέσεις των Αξιωματούχων του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Inner Wheel στην έδρα του (δηλαδή για την θέση της Board Director του I.I.W.).  
 1. Έως 15 Οκτωβρίου αποστέλλουν οι Όμιλοι στην Ταμία της Περιφέρειας τις συνδρομές των μελών για την Περιφέρεια και το I.I.W. Η Ταμίας της Περιφέρειας, με τη σειρά της, πρέπει να καταβάλει την Συνδρομή των Ομίλων στο International Inner Wheel, μέχρι 31 Οκτωβρίου.  Το ετήσιο ποσό που καταβάλλεται για την Περιφέρεια, καθορίζεται από την πλειοψηφία των 2/3 της Περιφερειακής Επιτροπής κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση .
 1. Έως 31 Οκτωβρίου επίσης οι Όμιλοι αποστέλλουν εγγράφως στη Διοικητή και την Εθνική Εκπρόσωπο τις υποψηφιότητες μελών τους για τις θέσεις της Εθνικής Εκπροσώπου και της Αναπληρωματικής Εθνικής Εκπροσώπου καθώς και τα Βιογραφικά τους Σημειώματα .
 1. Το μήνα Νοέμβριο γίνεται η Α΄ Σύναξη Ηγεσίας της Εκτελεστικής Περιφερειακής Επιτροπής και το Συνέδριο. Αν θα γίνει το Συνέδριο τον Νοέμβριο, βάσει του εσωτερικού κανονισμού, καθορίζεται από την εκάστοτε Διοικητή και την Περιφερειακή Επιτροπή.
 2. 6. 10 Ιανουαρίου εορτάζονται τα Γενέθλια του I.I.W .
 3. 7. Κατά το μήνα Φεβρουάριο έχουμε τα εξής :

α) Έως την 1η Φεβρουαρίου όλοι οι Όμιλοι πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως στη Γραμματέα της Περιφέρειας τυχόν υποψηφιότητες για τα αξιώματα της Περιφερειακής Εκτελεστικής Επιτροπής. 

β)  Έως τις 14 Φεβρουαρίου η Γραμματέας της Περιφέρειας στέλνει στους Ομίλους τον κατάλογο των υποψηφίων  με τα βιογραφικά τους, μαζί με  τις προτάσεις των Ομίλων,

το Πρόγραμμα και την Ημερησία Διάταξη, για την διεξαγωγή της Β’ Σύναξης Ηγεσίας.

γ) Έως τις 15 Φεβρουαρίου οι  Όμιλοι επιστρέφουν στην Εθνική Εκπρόσωπο τα ψηφοδέλτια για την  εκλογή της νέας Εθνικής Εκπροσώπου και της Αναπληρωματικής Εθνικής Εκπροσώπου (εάν έχει γίνει ταχυδρομική ψηφοφορία).

 1. Έως τις 31 Μαρτίου

α) Η Περιφερειακή Επιτροπή πρέπει να στείλει  τα ονόματα των νεοεκλεγέντων αξιωματούχων στο I.I.W.

β) Πρέπει να έχουν εκλεγεί η Εθνική Εκπρόσωπος και η Αναπληρωματική Εθνική Εκπρόσωπος και τα ονόματά τους να σταλούν στο International Inner Wheel , και

γ) Πρέπει να παραλαμβάνεται από την έδρα του I.I.W. το επίσημο ψηφοδέλτιο της εκλογής του Διοικητικού Σώματος του  I.I.W. και μέσα στον Μάρτιο να στέλνεται η ψηφοφορία στο Διεθνές I.W., διότι την ίδια περίοδο με τις εκλογές των Ομίλων, γίνεται η ψηφοφορία των Αξιωματούχων του I.I.W.

 1. Μέσα στον Μάιο

Η Πρόεδρος πρέπει μαζί με την γραμματέα να συντάσσει και να στέλνει τα πεπραγμένα Α και Β εξαμήνου του Ομίλου της (σε περίληψη έως μισή σελίδα) στην Διοικητή και την Εθνική Εκπρόσωπο, διότι η Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να στείλει τα πεπραγμένα όλων των Ομίλων μεταφρασμένα στο Διεθνές Inner Wheel πριν από την λήξη της περιόδου.

 1. Πριν τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να πραγματοποιείται μία Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ομίλου , κατά την οποία θα γίνεται και η Αλλαγή Ηγεσίας του Ομίλου.

 

 1. Αν ο Όμιλος έχει ΑΦΜ μετά την Αλλαγή Ηγεσίας η εκάστοτε Νέα Πρόεδρος πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία της στην Εφορία με ένα Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

Επειδή οι νόμοι και οι διατάξεις αλλάζουν, φρόνιμο είναι, η εκάστοτε Πρόεδρος να συμβουλεύεται την Εφορία ή ένα Φοροτεχνικό.                                                                                                         

ΣΗΜΕΙΩΣΗ   : 

Οι ημερομηνίες που σχετίζονται με τις δύο ( 2 ) Γενικές Συνελεύσεις της Περιφέρειας , καθώς επίσης και η ημερομηνία του Ετήσιου Συνεδρίου καθορίζονται από την εκάστοτε Διοικητή και την Περιφερειακή Επιτροπή .

 

          Όπως καταλάβατε, η Πρόεδρος πρέπει πάντα να είναι ενήμερη για όλα τα θέματα και υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου.

          Πρέπει επίσης να διαθέτει διάθεση και χρόνο ώστε να εργαστεί για να φέρει εις πέρας το έργο της .

          Τελειώνοντας, σας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την εκλογή σας στο Αξίωμα της Προέδρου του Ομίλου σας.

          Είμαι σίγουρη πως η εκλογή αυτή θα είναι εφαλτήριο για να προχωρήσετε και να διακριθείτε και σε άλλα ανώτερα Αξιώματα στην Περιφέρεια και γιατί όχι και στο I.I.W.

          Εύχομαι ολόψυχα σε όλες σας υγεία , αγάπη , επιτυχία στην Προεδρία σας και μια καλή και εποικοδομητική χρονιά , για την πραγμάτωση των στόχων του Ομίλου σας , της Περιφέρειας και του International Inner Wheel .

          Θα είμαι στη διάθεσή σας όποτε με χρειαστείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της  θητείας

σας .

                                                   ΜΑΡΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ

                                                ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 2018-19

                                                 247Π. INNER WHEEL ΕΛΛΑΔΟΣ  

                                            

ΤΗΛ. 210 9760504

ΚΙΝΗΤΟ 6978706134 ΚΑΙ 6944707150

e-mail: liarco@otenet.gr

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΟΜΙΛΩΝ INNER WHEEL 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Νανά Τσουμάκη
Γραμματέας 247 Περ. I.W. 2018-2019[1]                                        14 Ιανουαρίου 2019

Σύµφωνα µε το Καταστατικό του I.I.W., (2018, σελ.20-21) κάθε Όµιλος διοικείται από το  Διοικούν Σώμα του Ομίλου.

Το Διοικούν Σώμα του Ομίλου εκλέγεται από όλα τα Ενεργά και Επίτιμα Ενεργά Μέλη του Ομίλου.

α)  Αξιωματούχοι:

Πρόεδρος.

Αντιπρόεδρος ή Αντιπρόεδροι.

Αμέσως Προ Πρόεδρος.

Γραμματέας ή Γραμματέας/Ταμίας.

Ταμίας.

β)        Άλλα μέλη:

Εκπρόσωπος Επικοινωνίας ( Club Correspondent)

Οργανώτρια Διεθνών Υπηρησιών (International Service Organiser)

γ)         Όχι περισσότερα από 6 ακόμα μέλη.

Οι κατηγορίες (α), (β) και (γ) αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή (Διοικούν Σώμα) του Ομίλου.

Προσόντα Γραμματέως

Α.        Η Γραμματέας προτείνεται και εκλέγεται για 1 έτος αλλά έχει δικαίωμα ετήσιας επανεκλογής για 3 συναπτά έτη (συνεχόμενων).

Β.       Σε περίπτωση χηρείας της θέσης, η Εκτελεστική Επιτροπή ορίζει διάδοχο.

Καθήκοντα Γραμματέως

Γ.        Η Γραμματέας:

α)        Αποστέλλει τις ειδοποιήσεις των συνεδριάσεων.

β)        Τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων.

γ)        Συντάσσει την Ετήσια Έκθεση.

δ)        Ασχολείται αμέσως με το σύνολο της γενικής αλληλογραφίας.

Η Γραμματέας κατέχει σημαντικό αξίωμα στον Όμιλο, είναι η άμεση συνεργάτης και ο σύνδεσμος της Προέδρου με τα μέλη του Ομίλου.

Συμμετέχει µαζί µε την Πρόεδρο σε όλες τις επιτροπές του Ομίλου.

Επίσης, είναι ο σύνδεσµος µε τους άλλους Οµίλους και µε την Διοίκηση  της Περιφέρειας (Γραμματέα και Ταµία).

Έχει άμεση επαφή με τα μέλη του Δ.Σ. και ειδικά με τις Club Correspondent και ISO του Ομίλου για να πληροφορείται το μηνύματα που έρχονται μέσω διαδικτύου (gmail) από το Διεθνές, την Περιφέρεια και τους άλλους Ομίλους.

Για τον λόγο αυτό, καλό θα είναι πριν την εκλογή ενός µέλους στο αξίωµα της Γραµµατέως του Ομίλου, να έχει εκλεγεί και σε άλλα αξιώµατα του  Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γραμματέας θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το Καταστατικό  του Διεθνούς Inner Wheel και είναι καλό, να χειρίζεται τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Τα Καθήκοντα της Γραμματέως του Οµίλου I.W. είναι να:

Παραδώσει-Παραλάβει, βάσει πρωτοκόλλου, τα αρχεία, την  σφραγίδα, την καµπάνα, στο  τέλος Ιουνίου κατά την Αλλαγή Ηγεσίας.

Το πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής σε δύο αντίγραφα, πρέπει να υπογράφεται  και από τις δύο Γραμματείς (παραδίδουσα και περιλαμβάνουσα),  και αφού σφραγιστεί, να πάρει κάθε Γραμματέας από ένα αντίγραφο.

Αποστέλλει τις ειδοποιήσεις των συνεδριάσεων.

Τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων:

α) του Διοικητικού Συμβουλίου 
β) των Μηνιαίων Συναντήσεων και
γ ) των Γενικών Συνελεύσεων

Συντάσσει μαζί με την Πρόεδρο τα Πεπραγμένα του Ομίλου (Α και Β Εξαμήνου)και τον Μάιο συντάσσει περιληπτική αναφορά των  πεπραγμένων του Ομίλου (μισή σελίδα Α4) την οποία στέλνει

α) στην Εθνική Εκπρόσωπο για να ενημερώσει το I.I.W.

β) την Γραμματέα της Περιφέρειας για να ενημερώσει το αρχείο της, και  

γ) την Webmaster @ Πρόεδρο του Ιnternet  &  για να ενημερώσει την Ιστοσελίδα μας της Περιφέρειας ως και

Ασχολείται αµέσως µε το σύνολο της γενικής αλληλογραφίας.
Η συνήθης διαδικασία είναι ο Όµιλος να επικοινωνεί µε την  Περιφέρεια και την Εθνική  Εκπρόσωπο εάν υπάρχει θέµα που πρέπει να ερωτηθεί το I.I.W.

Κρατά

 • Βιβλίο Πρωτοκόλου αλληλογραφίας του Οµίλου
  (εξερχόµενα – εισερχόµενα έγγραφα).
 • Βιβλίο Παρουσιών στο οποίο υπογράφουν όλα τα παρόντα µέλη σε κάθε συνάντηση.
 • Βιβλίο Πρακτικών:
 • Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
 • Μηνιαίων Συναντήσεων της Ολοµέλειας
 • Γενικών Συνελεύσεων

όπου αναγράφονται αναλυτικά τα θέµατα που συζητήθηκαν στις  συνεδριάσεις και συμπεριλαμβάνονται και οι αναφορές και  ενστάσεις που τυχόν έγιναν. Τα Βιβλία Πρακτικών πρέπει να  ενημερώνονται µε ακρίβεια διότι είναι ο καθρέπτης του Οµίλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο Όμιλος έχει ΑΦΜ αφού συμβουλευτεί φοροτεχνικό θα τηρεί τα ανάλογα βιβλία πρακτικών σύμφωνα με την τρέχουσα Ελληνική νομοθεσία και Εφορία.

Στις συναντήσεις της Ολομέλειας ξεκινάµε µε την υπογραφή στο  Βιβλίο Παρουσιών. Στην συνέχεια πρέπει να διαβάζονται στα µέλη  τα Πρακτικά της προηγούμενης Ολομέλειας, να επικυρώνονται και  να υπογράφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης πρέπει να  διαβάζονται, προσκλήσεις από άλλους Ομίλους και Ιδρύματα καθώς επίσης όλα τα σηµαντικά γράµµατα (όπως της Προέδρου του Διεθνούς, της Διοικητού, της Εθνικής Εκπροσώπου).  Είναι απαραίτητο επίσης να ανακοινώνονται στη Ολομέλεια  οι αποφάσεις του Διοικητικού   Συμβούλιου του Ομίλου.

Ειδοποιεί εγγράφως τα μέλη που αδυνατούν να πληρώσουν σε ένα διάστημα 3 μηνών αφού προηγουμένως έχει συνεννοηθεί με την Πρόεδρο και την Ταμία.

Στέλνει κατάλογο µε το Διοικητικό Συμβούλιο και κατάσταση με τα µέλη του  Οµίλου της, ενημερωμένο µε Διευθύνσεις, Τηλέφωνα, Email

α) στην Ταµία του Οµίλου της, β) στην Γραμματέα και την Ταµία της Διοίκησης της Περιφέρειας γ) στην Πρόεδρο του Internet, µόλις αναλάβει  την Γραµµατεία τον lούλιο.

Επίσης είναι απαραίτητο να δίνεται και ένας κατάλογος σε όλα τα µέλη του Οµίλου της για να μπορούν τα μέλη να επικοινωνούν μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικώς.

Ενημερώνει όλους τους πάρα πάνω, για τις  τυχόν αλλαγές διευθύνσεων, τηλεφώνων,  φαξ και email των µελών του  Οµίλου, καθώς επίσης τους ενημερώνει για τις εισδοχές νέων και επιτίµων µελών, τις παραιτήσεις  ή αποχωρήσεις κλπ.

Επίσης καλό είναι να αναφέρει στην Διοίκηση της Περιφέρειας την  ηµέρα και ώρα που συγκεντρώνονται τα µέλη του Οµίλου της  καθώς και την ημερομηνία των γενεθλίων του Οµίλου.

Στέλνει εγκαίρως Ημερησία Διάταξη στα µέλη του Οµίλου της για  τις 2 Γενικές Συνελεύσεις (αρχές Φεβρουαρίου για τις εκλογές του  Δ.Σ. και αρχές Ιουνίου για την Αλλαγή Ηγεσίας).

Στέλνει στην Γραμματέα της Διοίκησης το νέο εψηφισµένο Διοικητικό Συμβούλιο, µετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου.

Μαθαίνει μέσω της Ιστοσελίδας πότε συνεδριάζουν οι υπόλοιποι Όµιλοι της Περιφέρειας για να µπορεί να έρχεται σε επαφή µε τους άλλους Ομίλους.

Συνυπογράφει τις επιταγές πληρωµών: Σύµφωνα µε το Καταστατικό του I.I.W., οι πληρωµές από τα κεφάλαια του  Οµίλου ενεργούνται δι’ επιταγής υπογεγραµµένης από δύο εκ των κατωτέρω Αξιωµατούχων: της Προέδρου, της Ταµία και της  Γραµµατέως.

Φροντίζει να υπάρχουν στον Όµιλο:

Α/. Αντίγραφα του Καταστατικού του I.I.W., Αιτήσεις και Σήµατα για τα νέα µέλη.

Β/. Επιστολόχαρτα, Φάκελοι, Κάρτες, Αυτοκόλλητα του Οµίλου.

Γ/. Σηµαιάκια και το Λάβαρο του Οµίλου.

Δ/. Το Καµπανάκι και

Ε/. Βιβλία Ιστορικά του Ι.Ι.W., φυλλάδια κ.λ.π.

Τα καθήκοντα της Γραµµατέως είναι πολύ ουσιαστικά για την σωστή  λειτουργία του Οµίλου, την εικόνα του προς τα έξω, τις καλές σχέσεις του  µε τους άλλους Οµίλους και την Διοίκηση της Περιφέρειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

(Σύµφωνα µε το Καταστατικό)

ΙΟΥΛΙΟΣ

Αποστολή στην Γραµµατέα της Περιφέρειας, στην Πρόεδρο του Internet, Κατάσταση µε τα ονόµατα του Νέου Διοικητικού Συµβουλίου και κατάσταση των  Μελών του Οµίλου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ      

Εως 30 Σεπτεµβρίου, υποβολή υποψηφιοτήτων για  την θέση των Αξιωµατούχων του Διοικητικού Συµβουλίου του  I.I.W. στην έδρα του. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ            

Εως 31 Οκτωβρίου, υποβολή υποψηφιότητας, µε την συναίνεση της υποψηφίου και  βιογραφικό της σηµείωµα στην Διοίκηση της Περιφέρειας, για την θέση της Εθνικής Εκπροσώπου και της Αναπληρωµατικής Εθνικής Εκπροσώπου.  

Η Διοίκηση της Περιφέρειας προωθεί τις υποψηφιότητες στην εν ενεργεία Εθνική Εκπρόσωπο. Αν έχει αποφασιστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας  η ψηφοφορία να γίνεται ταχυδρομικώς και οι υποψήφιες είναι πάνω από μία,           η Εθνική Εκπρόσωπος στέλνει στην συνέχεια στους Οµίλους,  ψηφοδέλτια, µε τα βιογραφικά σηµειώµατα των υποψηφίων,  για να γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Εθνικής  και Αναπληρωµατικής Εθνικής Εκπροσώπου.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ           

10 lανουαρίου, εορτασµός Ηµέρας του Inner Wheel.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ      

Εως 1Φεβρουαρίου, υποβολή έγγραφων  υποψηφιοτήτων στην Γραµµατέα της Περιφέρειας, για τα  αξιώματα της Περιφερειακής Εκτελεστικής Επιτροπής.

Οι εκλογές του Οµίλου για την ανάδειξη του  Διοικητικού Συµβουλίου γίνονται κατά προτίµηση τον  Φεβρουάριο πριν την Σύναξη Ηγεσίας. Οι προτάσεις για τα αξιώµατα στο Δ.Σ. πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματέα του Ομίλου  επτά ηµέρες προ της συνεδρίασης που θα γίνουν οι εκλογές.

Την ίδια ηµέρα και το αργότερο εντός µιας εβδοµάδας, συνέρχεται το Νεοεκλεγέν   Δ. Σ. του Ομίλου και συγκροτείται σε σώµα.

Ενηµερώνεται αµέσως η Γραμματέας της Περιφέρειας για τα αποτελέσματα των εκλογών του Οµίλου, µε λεπτοµερή κατάσταση του νέου Διοικητικού Συµβουλίου, ώστε να αποσταλούν στο I.I.W. µέχρι τις 31 Μαρτίου.

Όταν υπάρχει Συνέδριο του I.I.W. πρέπει τα μέλη του Ομίλου να προτείνουν και να εκλέγουν μια Εκπρόσωπο με δικαίωμα ψήφου στο Συνέδριο του I.I.W. και να διορίζουν μια Αναπληρώτρια.

Οι Εκπρόσωποι της Περιφέρειας εκλέγονται επίσης στις ίδιες εκλογές και πρέπει να έχουν υπηρετήσει για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο στο Δ.Σ. του Ομίλου.

Έως 15 Φεβρουαρίου, επιστροφή των ψηφοδελτίων για την εκλογή της Εθνικής Εκπροσώπου, στην νυν Εθνική Εκπρόσωπο. Τα ψηφοδέλτια ανοίγονται και καταµετρούνται οι ψήφοι από  αρµόδιο πρόσωπο και τα αποτελέσµατα αποστέλλονται  αµέσως στην έδρα του I.I.W. 

Σύµφωνα µε το Καταστατικό το ορθόν είναι  πριν τις 31 Μαρτίου να γίνουν τα ανωτέρω ώστε να έχουν σταλεί έγκαιρα και πριν το τέλος Μαρτίου τα αποτελέσματα όλων των εκλογών στην έδρα του Διεθνούς I.W.

ΜΑΡΤΙΟΣ     

Έως τις 31 Μαρτίου θα πρέπει να παραλαµβάνεται στην έδρα του I.I.W. το επίσημο ψηφοδέλτιο της εκλογής Διοικούντος Σώµατος του I.I.W. (ELECTION OF GOVERNING ΒΟDΥ)

 •  

Έως τις 31 Mαρτίoυ θα πρέπει να αποστέλλονται στην έδρα του I.I.W. τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για την νέα Eθνική Εκπρόσωπο καθώς και την Αναπληρωματική.

Σε συνεργασία με την ISO του ομίλου πρέπει να συμπληρώνεται η φόρμα

της ιστοσελίδας του Διεθνούς Inner Wheel με τα στοιχεία της Νέας εψηφισμένης Προέδρου, Γραμματέως και ISO.

ΜΑΙΟΣ

Να συντάσει μαζί με την Πρόεδρο περιληπτική και επιγραμματική αναφορά των πεπραγμένων του Ομίλου της (Μισή σελίδα Α4) και να την αποστέλλει στην Εθνική Εκπρόσωπο καθώς και στην Πρόεδρο του Internet.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Πριν τις 30 lουνίου, θα γίνεται η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Οµίλου                 και η Αλλαγή Ηγεσίας.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:             

30 ηµέρες πριν από το εκάστοτε Συνέδριο στέλνονται οι προτάσεις από τον Όµιλο για συζήτηση στην Διοικούσα Επιτροπή της Περιφέρειας.

14 ηµέρες πριν από το Συνέδριο στέλνεται η Ηµερήσια Διάταξη για την συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

18 µήνες πριν το Συνέδριο του I.I.W. στέλνονται οι προτάσεις για συζήτηση και ψήφισµα.

 •  
 •  

[1] Το κείμενο αυτό είναι η ανανέωση του κειμένου «Σεμινάριο Γραμματέων Ομίλων IW, 2013-2014” της Μαριάννας Μαλτέζου (Προ-Διοικητής 247 Περ. I.I.W. 1999-2000)                                        

              ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

                της 247 Περιφέρειας  Inner Wheel
                           Φεβρουάριος 2019

Οδηγίες προς Διευκόλυνση των Εργασιών της Ταμία του Ομίλου

Α.  Εργαλεία της Ταμία

Η Ταμίας για να διευκολυνθεί στο έργο της χρειάζεται:

 1. Βιβλίο Εσόδων Εξόδων
 2. Μπλοκ Εισπράξεων και Πληρωμών (των 50 φύλλων δίφυλλο χημικό)
 1. Κλασέρ με ζελατίνες για τοποθέτηση αποδείξεων ανά εργασία

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Αν ο Όμιλος έχει ΑΦΜ τότε τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ, που θα κρατάει η Ταμίας πρέπει να είναι σύμφωνα με την τρέχουσα Ελληνική Νομοθεσία, την οδηγία της Εφορίας και του Φοροτεχνικού.

 Β.  Τι πρέπει να κάνει με την ανάληψη των καθηκόντων της, ως Ταμίας:

 1. Παραλαμβάνει  το ταμείο λίγες ημέρες πριν την Αλλαγή Ηγεσίας του Ομίλου μαζί με τον απολογισμό της προηγούμενης περιόδου, ο οποίος έχει ελεγχθεί από την τριμελή εξελεγκτική επιτροπή.
 2. Την ημέρα της Αλλαγής Ηγεσίας του Ομίλου, η Ταμίας διαβάζει τον προϋπολογισμό, που έχει ετοιμάσει η Πρόεδρος με το Συμβούλιό της, και τον μοιράζει στα μέλη.
 3. Στο όνομα της Προέδρου και της Ταμία, ανοίγεται, σε κοντινό Κατάστημα Τραπέζης, Κοινός Λογαριασμός.  (Μπορεί να μπει και το όνομα της Γραμματέως). Προσοχή επίσης και σ’ αυτό το σημείο αναφορικά με το επάγγελμα της Ταμία, τις προσωπικές της υποχρεώσεις της κτλ.  Αν ο Όμιλος έχει ΑΦΜ πρέπει να ερωτηθεί η Τράπεζα και ο Φοροτεχνικός σχετικά με το άνοιγμα του λογαριασμού.
 4. Στον νέο τραπεζικό λογαριασμό  μεταφέρεται από την προηγούμενη Πρόεδρο ή Ταμία το υπόλοιπο ποσόν της προηγούμενης χρονιάς προς διάθεση.
 1. Η Γραμματέας και η Ταμίας του κάθε Ομίλου φροντίζει να πάρει απερχόμενη Γ.Γ. και Ταμία κατάσταση των μελών του Ομίλου καθώς και από την Γραμματέα της 247 Περιφέρειας αντίγραφα καταστάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων  της Περιφέρειας και όλων των Ομίλων της τρέχουσας νέας περιόδου με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mail, για να μπορούν να έρχονται απ’ ευθείας σε συνεννόηση με τους Αξιωματούχους της Περιφέρειας καθώς και με τις Αξιωματούχους των άλλων ομίλων. 

Γ.  Υποχρεώσεις:

Σύμφωνα με το Καταστατικό του I.I.W. το Οικονομικό έτος ξεκινά την 1η Ιουλίου και λήγει στις 30 Ιουνίου εκάστου έτους.

 1. Ενημέρωση των μελών του Ομίλου.

Η Ταμίας, αν είναι δυνατόν από την πρώτη συνάντηση, θα πρέπει να ενημερώνει  τα Μέλη του Ομίλου για τις Οικονομικές τους υποχρεώσεις, που είναι :                                                                                          η Ετήσια Συνδρομή προς τον Όμιλο και τα χρονικά περιθώρια που έχουν τα μέλη για την πληρωμή της.

 1. Η Ταμίας μπορεί να εισπράξει ολόκληρο το ποσόν της Ετήσιας Συνδρομής τον Σεπτέμβριο στη πρώτη συνάντηση του Ομίλου, ή σε δυο δόσεις:  Δηλαδή το ½ του ποσού, στην αρχή της χρονιάς δηλαδή εντός του Σεπτεμβρίου και το υπόλοιπο ½ πριν από τις εκλογές  του Φεβρουαρίου για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Ομίλου. 

Απαραίτητη είναι η έκδοση απόδειξης είσπραξης προς όλα τα μέλη όπου θα αναφέρεται αναλυτικά το ποσόν και σε τι αντιστοιχεί.  

 1. Από την ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ κάθε μέλους, η Ταμίας πληρώνει:
 • Εισφορά προς το Διεθνές Inner Wheel: 5 ΕΥΡΩ / μέλος.
 • Ετήσια Συνδρομή προς την Διοίκηση της Περιφέρειας 20 ΕΥΡΩ / μέλος (18 ΕΥΡΩ για την 247 Π. Ελλάδος του I.I.W. @ 2 για την Εθνική Εκπρόσωπο). Αυτό το ποσόν ψηφίζεται και αναπροσαρμόζεται αναλόγως των αναγκών από την Περιφερειακή Επιτροπή στο ετήσιο Συνέδριο.

Η Ταμίας του Ομίλου καταθέτει δυο ποσά σε αριθμό Λογαριασμού που θα της δώσει η Ταμίας της Περιφέρειας. Το ένα ποσόν αντιστοιχεί σε 5 ευρώ Χ  αρ. μελών και το άλλο σε 20 ευρώ  Χ  αρ. μελών του Ομίλου. Τα δύο αυτά ποσά  κατατίθενται στον Λογαριασμό της Περιφέρειας  μέχρι την 15η Οκτωβρίου, για να δοθεί χρόνος στην Ταμία  της Περιφέρειας να στείλει το ποσόν που αντιστοιχεί για το Διεθνές Inner Wheel πριν από την 31η Οκτωβρίου. Ο αριθμός μελών του κάθε Ομίλου περιλαμβάνει και τα Επίτιμα Μέλη.

 1. Οικονομική κατάσταση του Ομίλου: Σύμφωνα με το Καταστατικό τα μέλη πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την οικονομική κατάσταση του Ομίλου και η Ταμίας πρέπει να είναι έτοιμη να δίνει αναφορά του υπολοίπου του λογαριασμού όποτε της ζητηθεί.

Σε συνεργασία με την Γραμματέα ειδοποιούν εγγράφως τα μέλη που αδυνατούν να πληρώσουν μετά από ένα διάστημα τριών (3) μηνών από την ορισθείσα ημερομηνία.

 1. Έλεγχος Λογαριασμού: Στο τέλος της περιόδου, ο λογαριασμός του Ομίλου πρέπει να ελέγχεται από την τριμελή επιτροπή αξιωματούχων που έχει ορισθεί στις εκλογές, και τότε η Ταμίας μαζί με την Πρόεδρο πρέπει να ετοιμάσουν τον Οικονομικό Απολογισμό του Έτους, τον οποίο θα μοιράσουν στα μέλη τουλάχιστον τέσσερες ημέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση δηλ. πριν τις 30 Ιουνίου.
 1. Τραπεζικές αποδείξεις. Πληρωμές καλό είναι να γίνονται μέσω της Τραπέζης, για να κρατούμε τις αποδείξεις αναλήψεων-καταθέσεων μαζί με τις αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμών-εισπράξεων.
 1. Ποσά που προέρχονται από εκδηλώσεις και δωρεές πρέπει να κατατίθενται σε ξεχωριστό Λογαριασμό Τραπέζης και να κρατάμε την απόδειξη της Τραπέζης όπου θα αναγράφεται η προέλευση των χρημάτων (π.χ. από δωρεά, χορός, συνεστίαση κλπ).

 

Δ. Ειδικές διατάξεις του Καταστατικού:       

          Σύμφωνα με το Καταστατικό πρέπει να τηρούνται δυο λογαριασμοί: 

            α) Ένας Γενικός Λογαριασμός, στον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα από την                προηγούμενη χρονιά και στη συνέχεια καταθέτονται οι συνδρομές των μελών:

Το συνολικό ποσόν αυτού του λογαριασμού  πρέπει να καλύπτει όλα τα έξοδα    της γραμματείας όπως γραφική ύλη, ταχυδρομικά και τηλεφωνικά έξοδα, εκτυπωτικά, μισθώσεις αιθουσών, αμοιβή ομιλητών και οποιαδήποτε άλλο έξοδο διαχείρισης του Ομίλου, καθώς και οδοιπορικά των Εκπροσώπων του Ομίλου για να παραστούν στο Συνέδριο και την Σύναξη.

            β)Ένας Φιλανθρωπικός Λογαριασμός, στον οποίο καταθέτονται τα ποσά που προέρχονται από εκδηλώσεις, δωρεές κλπ και τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για κοινωνικούς / φιλανθρωπικούς σκοπούς και ΜΟΝΟ. Δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή εξόδων του Ομίλου.

Οι Όμιλοι συνήθως έχουν ένα βιβλιάριο Τραπέζης.  Μπορούν όμως να κρατούν δύο ξεχωριστούς λογαριασμούς στο Ταμείο τους, όπου θα διαχωρίζουν τα έσοδα-έξοδα των δύο πιο πάνω περιπτώσεων α) και β).                                                                                                                 

Για την διοργάνωση του Συνεδρίου και της Σύναξης της  Περιφέρειας τηρείται  από τον φιλοξενούντα και διοργανωτή Όμιλο  ξεχωριστός λογαριασμός, όπου και  κατατίθενται τα χρήματα που προορίζονται για τον σκοπό αυτό και μόνον.                 

Πληρωμές από τα κεφάλαια του Ομίλου θα γίνονται με απόδειξη υπογεγραμμένη από την Πρόεδρο την Γραμματέα την Ταμία και μία άλλη Αξιωματούχο. (Αυτή η αλλαγή ψηφίστηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο I.I.W. 2015)

Ειδοποίηση παραιτήσεως μέλους θα πρέπει να παραδίδεται εγγράφως στην Γραμματέα προ του τέλους Μαΐου ώστε να τυπώνονται οι κατάλογοι της νέας περιόδου χωρίς τα αποχωρήσαντα μέλη. Η συνδρομή και οποιοδήποτε χρέος προς τον Όμιλο θα καταβάλλονται έως το τέλος του έτους εντός του οποίου λήγει η ειδοποίηση.

Οδοιπορικά έξοδα των εκπροσώπων Ομίλων. Σύμφωνα με το Καταστατικό και όπως αναφέρθη πιο πάνω, αν δεν υπάρχει  Περιφερειακό Κοινό Ταμείο Διανομής Εισιτηρίων για τις Περιφερειακές Συνεδριάσεις, η συνδρομή του Ομίλου θα πρέπει να επαρκεί για να καλύψει τα οδοιπορικά έξοδα των εκπροσώπων του Ομίλου στην Περιφέρεια, όταν παρακολουθούν Περιφερειακές Συνεδριάσεις.

Η εκπρόσωπος πρέπει πάντοτε να αποδέχεται τα έξοδα αυτά, καθώς είναι πολιτική του Inner Wheel να εξασφαλίζει ότι κανένα μέλος δεν θα στερείται της αναλήψεως οποιουδήποτε αξιώματος λόγω των συνεπαγομένων εξόδων.

Η Πρόεδρος και η Γραμματέας μπορούν να εκλεγούν ως αναπληρωματικές εκπρόσωποι, αλλά δεν δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα, διότι είναι υποχρεωτικό να παρευρίσκονται στα Συνέδρια και στις Συνάξεις Ηγεσίας της Περιφέρειας και να ψηφίσουν με εξουσιοδότηση αντί των εκπροσώπων.                                                                      ****Λόγω όμως της οικονομικής κρίσης, καλόν είναι, αν οι εκπρόσωποι δεν μπορούν να παρευρεθούν στο εκάστοτε Συνέδριο, να αφήσουμε στην ευχέρεια της ολομέλειας κάθε ομίλου να αποφασίσει αν θα πληρώσει τα έξοδα Προέδρου ή Γραμματέως η ακόμα και των δύο, ώστε να εκπροσωπείται ο Όμιλος με εξουσιοδότηση. 

Ε.  Χρήσιμες πληροφορίες για την Ταμία.

 1. Επανεκλογή Ταμία Η Ταμίας προτείνεται και εκλέγεται για ένα έτος. Έχει δικαίωμα ετήσιας επανεκλογής για μια ανώτατη περίοδο τριών συναπτών ετών.
 2. Αλλαγή Συνδρομής Μελών στον Όμιλο. Με την ανάληψη κάθε νέας ηγεσίας του Ομίλου, κάθε αλλαγή της συνδρομής των μελών, γίνεται με εισήγηση της Προέδρου και του Συμβουλίου της και εγκρίνεται από την ολομέλεια.
 3. Λήξη ιδιότητας Ενεργού Μέλους Η ιδιότητα Ενεργού Μέλους λήγει όταν η ετήσια συνδρομή δεν έχει καταβληθεί έως την 31 Δεκεμβρίου. (Επομένως μέλη που δεν είναι τακτοποιημένα οικονομικά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ομίλου για ανάδειξη νέου Δ.Σ., ούτε δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στο Δ.Σ. του Ομίλου).
 4. Συνδρομή νέων μελών. Νέα μετέχοντα μέλη διαρκούντος του έτους μπορούν να καταβάλουν μειωμένη συνδρομή, κατά την κρίση του Δ.Σ.
 5. Ιδιότητα Επίτιμου Ενεργού μέλους. Ένας Όμιλος μπορεί να απονείμει την Ιδιότητα Επίτιμου Ενεργού μέλους σε Ενεργό Μέλος που έχει παράσχει εξέχουσα υπηρεσία στο Inner Wheel, δια της πληρωμής της συνδρομής του μέλους για ένα έτος. Μετά το πέρας του έτους, το μέλος κρατά την ιδιότητα του Επίτιμου Ενεργού Μέλους και συνεχίζει να πληρώνει την συνδρομή του στον Όμιλο.
 6. Μη Καταβολή Ετήσιας Συνδρομής στην Περιφέρεια. Οι Όμιλοι που δεν έχουν καταβάλει την Ετήσια Συνδρομή στην Περιφέρεια, δεν δικαιούνται να ψηφίσουν στις Συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής, ούτε να μετέχουν των λοιπών ζητημάτων
  του Inner Wheel.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο στόχος της Περιφέρειας έχει καταργηθεί. Οι Όμιλοι δεν στέλνουν στην    Περιφέρεια     κανένα άλλο ποσό, πλην αυτών που αντιστοιχούν στην Εισφορά προς
το Διεθνές Inner Wheel και στην Ετήσια Συνδρομή προς την Περιφέρεια.  Έχει συμβεί
στο παρελθόν να σταλεί στην Περιφέρεια κάποια άλλη έκτακτη εισφορά,
όπως πχ σε περίπτωση σεισμού, πλημμύρων και γενικά φυσικών καταστροφών κ.α.
μετά από απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής στο Συνέδριο ή στη Σύναξη.

 

                             Ημερομηνίες για τη διευκόλυνση της Ταμία Ομίλου

 

Υποχρεώσεις

 

Ιουλ Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Ιαν  Φεβρ. Μαρ Απρ.

Μαϊ

 Ιουν.
Ενημέρωση των μελών για

την Ετήσια Συνδρομή:

Το σύνολον του ποσού ή πληρώνεται ολόκληρο τον Σεπτέμβριο ή το ½ του ποσού τον Σεπτέμβριο και το υπόλοιπο ποσόν πριν από τις εκλογές του Φεβρουαρίου.

     

100%

Ή

½

έως

15              Οκτ.

 

               

Υπόλοιποποσόν

πριν

από την Σύναξη

Φεβρ.

       
Οικονομικές Υποχρεώσεις Μελών στον Όμιλο. Μέλη που αδυνατούν να πληρώσουν την ετήσια Συνδρομή ή μέρος αυτής , εντός τριών μηνών θα ειδοποιούνται εγγράφως από την Γραμματέα.           

Εντός του

Νοεμ.

 

 

           
Αποστολή Εισφοράς μελών στο I.I.W

Αποστολή εισφοράς μελών στην Περιφέρεια

για το Διεθνές, 5 ευρώ ανά μέλος

      έως 15 Οκτωβρίου                
Αποστολή συνδρομής μελών για την Περιφέρεια:

Αποστολή συνδρομής μελών στην Περιφέρεια

για την Περιφέρεια, 20 ευρώ ανά μέλος.

      έως 15 Οκτωβρίου

 

 

               
Αποστολή συνδρομής μελών στο I.I.W.

από την Περιφέρεια.

      έως 31 Οκτωβρίου                

Λήξη ιδιότητας μέλους:

Η ιδιότητα Ενεργού Μέλους λήγει όταν η ετήσια συνδρομή ή μέρος δεν έχει καταβληθεί έως την 31 Δεκεμβρίου .

          έως 31 Δεκ            
Συνέπειες της λήξης ιδιότητας μέλους:

Μέλη που δεν είναι τακτοποιημένα οικονομικά προ των εκλογών του Ομίλου, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ., ούτε δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στο Δ.Σ. του Ομίλου

(εκλογές εντός Φεβρουαρίου).

            Εκλογές

έως

29 Φεβρουαρίου

     
Επίδοση παραιτήσεων μελών

Ειδοποίηση παραιτήσεως μέλους θα πρέπει να παραδίδεται εγγράφως στην Γραμματέα προ
του τέλους Μαΐου. Η συνδρομή και οποιοδήποτε χρέος προς τον Όμιλο θα καταβάλλονται έως
το τέλος του έτους

έως 31 Μαΐου  

Έλεγχος Λογαριασμών

Οι λογαριασμοί του Ομίλου πρέπει να ελέγχονται από τριμελή επιτροπή αξιωματούχων, και αντίγραφα να κυκλοφορούν σε όλα τα μέλη τέσσερις τουλάχιστον μέρες πριν της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
δηλαδή τις 30 Ιουνίου.

 

                      ΠΡΙΝ 30 Ιουν.
                           

Μαρία Πλοιαρχοπούλου

Εθνική Εκπρόσωπος 2018-19

 247 Περιφέρειας Inner Wheel Ελλάδος

                                                                                                     

     Τηλ. 6978706134 και 6944707150

       Email: liarco@otenet.gr

  ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 CLUB INTERNATIONAL SERVICE ORGANIZER

Σύμφωνα με το Καταστατικό του I.I.W. (βλ. Σελίδα 20 της μετάφρασης του Καταστατικού 2018) το Διοικούν Σώμα του Ομίλου εκλέγεται από τα Ενεργά και Επίτιμα Ενεργά Μέλη του Ομίλου και χωρίζεται ως εξής:

 1. A. Αξιωματούχοι

     Πρόεδρος

     Αντιπρόεδρος ή Αντιπρόεδροι

     Αμέσως Τέως Πρόεδρος

     Γραμματέας ή  Γραμματέας-Ταμίας

     Ταμίας

Β.  Άλλα μέλη

     Εκπρόσωπος Επικοινωνίας (Club Correspondent)

     Οργανώτρια Διεθνών Υπηρεσιών (ISO)

Γ. ‘Oχι περισσότερα από 6 ακόμα μέλη

     Από αυτά τα μέλη ορίζουμε την Κοσμήτορα και τις 2 Εκπροσώπους του Ομίλου στην Περιφερειακή Επιτροπή και 3 μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή ταμείου.   

Η κατηγορίες Α,  Β και Γ  αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου.

Οι Αξιωματούχοι καθώς και τα Μέλη, ειδικά η Εκπρόσωπος Επικοινωνίας και η Οργανώτρια Διεθνών Υπηρεσιών υποχρεούνται, να παραβρίσκονται στα συμβούλια, να ενημερώνονται και να ψηφίζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ομίλου, όπου χρειάζεται.

Σύμφωνα με το καταστατικό του I.I.W. (σελ. 22) η Οργανώτρια Διεθνών Υπηρεσιών του  Ομίλου ( Club International Service Organizer):

 1. A. Προτείνεται και εκλέγεται για 1 έτος αλλά έχει δικαίωμα ετήσιας επανεκλογής, για μία ανώτατη περίοδο 3 συναπτών ετών.

Β.   Σε περίπτωση χηρείας της θέσης, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου ορίζει διάδοχο.

Σημειώστε ότι το μέλος που έχει εκλεγεί και διατελέσει ως ISO για ένα έτος στον Όμιλό της, μπορεί να προταθεί ως μέλος της Επιτροπής Διεθνών Υπηρεσιών  της Περιφέρειας .

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι στόχοι και οι λειτουργίες της Οργανώτριας Διεθνών Υπηρεσιών έχουν σχέση, με το να αποκτήσουν μια κατανόηση των αναγκών και των ελπίδων των λαών του κόσμου, κάνοντας φιλίες και προσφέροντας υπηρεσίες, με όλους τους δυνατούς τρόπους, δημιουργώντας έτσι αμοιβαία αίσθηση καλής θέλησης.

Η Οργανώτρια Διεθνών Υπηρεσιών θα πρέπει να αναζητήσει δρόμους της υπηρεσίας πέρα από την περιοχή, που συνήθως είναι οι δράσεις του Ομίλου της, στο εξωτερικό ή και σε επίπεδο εντός της Περιφέρειας. Είναι υπεύθυνη, να αναζητά (κυρίως διαδικτυακά) ήδη υπάρχοντα προγράμματα βοήθειας-προσφοράς, ή ανάγκες για βοήθεια όπου χρειάζονται  και να τις προτείνει σαν επόμενους στόχους κάλυψης από τον Όμιλό της. Επίσης, είναι υπεύθυνη να ερευνά, για τους κατάλληλους Ομίλους συμπαραστάτες και να έρχεται σε επικοινωνία με αυτούς τους Ομίλους του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ώστε να συνδράμουν από κοινού για κάποιο στόχο.

Στα πλαίσια αυτά, μπορεί να προτείνει να οργανωθεί εκδήλωση από τον Όμιλο, ή και από κοινού με άλλους ευαισθητοποιημένους για το θέμα Ομίλους που θα έχει βρει, για κοινοποίηση στην ευρύτερη κοινότητα του στόχου και της ανάγκης της κάλυψής του.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα είναι και η υπεύθυνη του Ομίλου της, για αναζήτηση άλλου Ομίλου, για Διδυμοποίηση κυρίως από το εξωτερικό, όπου οι στόχοι τους, να ταιριάζουν και να μπορούν να συνεργαστούν, για να επιτελέσουν ένα κοινό, μακρόπνοο έργο προσφοράς.
Θα πρέπει ειδικότερα να προτείνει στον Όμιλό της δράσεις, που να υποστηρίζουν το τριετές Κοινωνικό Πρόγραμμα του Διεθνούς IW «Φροντίδα για Γυναίκες και Κορίτσια» και  για παιδιά. Να ενημερώνεται συνεχώς,  για τις δράσεις, που γίνονται γι’ αυτόν τον σκοπό παγκοσμίως. Έτσι, θα τροφοδοτεί με ιδέες τον Όμιλό της και το ΔΣ του Ομίλου, θα μπορεί να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να υποστηρίξει αυτό το έργο.

 Η ISO του Ομίλου οφείλει να συνδεθεί στο International Inner Wheel Website, για να βλέπει τα έργα- projects,  που αναλαμβάνονται από τους Ομίλους σε όλο τον κόσμο, για να πάρει ιδέες ή να προτείνει στο ΔΣ του Ομίλου της, τη συνδρομή του, σε κάποιο από αυτά.

Επίσης, θα πρέπει να ενημερώνεται από τη σελίδα του facebook της Περιφέρειας, την Ιστοσελίδα της Περιφέρειας και τις σελίδες facebook άλλων Ομίλων, ώστε να γνωρίζει τα έργα- projects τους και να εμπνέεται από αυτά έχοντας να προτείνει τις δικές της ιδέες ή και να τα συνδράμει με τον Όμιλό της.

Η Οργανώτρια Διεθνών Υπηρεσιών του κάθε Ομίλου συνεργάζεται με την Οργανώτρια Διεθνών Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Σε συντονισμό μαζί της μπορεί να δράσουν όλοι οι Όμιλοι μαζί, και για έναν κοινό στόχο όλης της Περιφέρειας.

Τα αρχεία της Οργανώτριας Διεθνών Υπηρεσιών, θα πρέπει να τηρούνται προσεκτικά και να παραδίδονται στην διάδοχό της.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας!!!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ

WEBMASTER 2018-2020

247 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ INNER WHEEL ΕΛΛΑΔΟΣ

Email: aikatsaouni@yahoo.gr

 

 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

        CLUB CORRESPONDENT

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του I.I.W. βλ. Σελίδα 20 της μετάφρασης του Καταστατικού 201!) το Διοικούν Σώμα του Ομίλου εκλέγεται από τα Ενεργά και Επίτιμα

Ενεργά Μέλη του Ομίλου και χωρίζεται ως εξής:

 1. Αξιωματούχοι

     Πρόεδρος

     Αντιπρόεδρος ή Αντιπρόεδροι

     Αμέσως Τέως Πρόεδρος

     Γραμματέας ή  Γραμματέας-Ταμίας

     Ταμίας

Β.  Άλλα μέλη

     Εκδότρια

     Οργανώτρια Διεθνών Σχέσεων ISO)

Γ. ‘Oχι περισσότερα από 6 ακόμα μέλη

     Από αυτά τα μέλη ορίζουμε την Κοσμήτορα και τις 2 Εκπροσώπους του Ομίλου στην  Περιφερειακή Επιτροπή και 3 μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή ταμείου).        

Η κατηγορίες Α,  Β και Γ. αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου.

Οι Αξιωματούχοι καθώς και τα Μέλη, ειδικά η Εκδότρια και η ISO, υποχρεούνται να παραβρίσκονται στα συμβούλια να ενημερώνονται και να ψηφίζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ. όπου χρειάζεται.

Σύμφωνα με το καταστατικό του I.I.W. σελ. 22) η Οργανώτρια Διεθνών Σχέσεων Ομίλου (Club correspondent and Club International Service Organizer):

 1. Προτείνεται και εκλέγεται για 1 έτος αλλά έχει δικαίωμα ετήσιας επανεκλογής

για μία ανώτατη περίοδο 3 συναπτών ετών.

Β. Σε περίπτωση χηρείας της θέσης, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου ορίζει διάδοχο.

Σημειώστε ότι το μέλος που έχει εκλεγεί και διατελέσει ως ISO για ένα έτος στον Όμιλό της, μπορεί να προταθεί ως μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας

Σύμφωνα με το Καταστατικό του I.I.W. βλ. Σελίδα 20 της μετάφρασης του Καταστατικού 201!) το Διοικούν Σώμα του Ομίλου εκλέγεται από τα Ενεργά και Επίτιμα

Ενεργά Μέλη του Ομίλου και χωρίζεται ως εξής:

 1. Αξιωματούχοι

     Πρόεδρος

     Αντιπρόεδρος ή Αντιπρόεδροι

     Αμέσως Τέως Πρόεδρος

     Γραμματέας ή  Γραμματέας-Ταμίας

     Ταμίας

Β.  Άλλα μέλη

     Εκδότρια

     Οργανώτρια Διεθνών Σχέσεων ISO)

Γ. ‘Oχι περισσότερα από 6 ακόμα μέλη

     Από αυτά τα μέλη ορίζουμε την Κοσμήτορα και τις 2 Εκπροσώπους του Ομίλου

(στην  Περιφερειακή Επιτροπή και 3 μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή ταμείου).        

Η κατηγορίες Α,  Β και Γ. αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου.

Οι Αξιωματούχοι καθώς και τα Μέλη, ειδικά η Εκδότρια και η ISO, υποχρεούνται να

παραβρίσκονται στα συμβούλια να ενημερώνονται και να ψηφίζουν τις αποφάσεις του

Δ.Σ. όπου χρειάζεται.

Σύμφωνα με το καταστατικό του I.I.W. σελ. 22) η Οργανώτρια Διεθνών Σχέσεων

Ομίλου (Club correspondent and Club International Service Organizer):

 1. Προτείνεται και εκλέγεται για 1 έτος αλλά έχει δικαίωμα ετήσιας επανεκλογής

για μία ανώτατη περίοδο 3 συναπτών ετών.

Β. Σε περίπτωση χηρείας της θέσης, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου ορίζει

διάδοχο.

Σημειώστε ότι το μέλος που έχει εκλεγεί και διατελέσει ως ISO για ένα έτος στον

Όμιλό της, μπορεί να προταθεί ως μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της

Περιφέρειας

Σύμφωνα με το Καταστατικό του I.I.W. (βλ. Σελίδα 20 της μετάφρασης του Καταστατικού 2018) το Διοικούν Σώμα του Ομίλου εκλέγεται από τα Ενεργά και Επίτιμα Ενεργά Μέλη του Ομίλου και χωρίζεται ως εξής:

 1. A. Αξιωματούχοι

     Πρόεδρος

     Αντιπρόεδρος ή Αντιπρόεδροι

     Αμέσως Τέως Πρόεδρος

     Γραμματέας ή  Γραμματέας-Ταμίας

     Ταμίας

Β.  Άλλα μέλη

     Εκπρόσωπος Επικοινωνίας (Club Correspondent)

     Οργανώτρια Διεθνών Υπηρεσιών (ISO)

Γ. ‘Oχι περισσότερα από 6 ακόμα μέλη

     Από αυτά τα μέλη ορίζουμε την Κοσμήτορα και τις 2 Εκπροσώπους του Ομίλου στην Περιφερειακή Επιτροπή και 3 μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή ταμείου.   

Η κατηγορίες Α,  Β και Γ  αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου.

Οι Αξιωματούχοι καθώς και τα Μέλη, ειδικά η Εκπρόσωπος Επικοινωνίας και η Οργανώτρια Διεθνών Υπηρεσιών υποχρεούνται, να παραβρίσκονται στα συμβούλια, να ενημερώνονται και να ψηφίζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ομίλου, όπου χρειάζεται.

Σύμφωνα με το καταστατικό του I.I.W. (σελ. 22) η Εκπρόσωπος Επικοινωνίας του Ομίλου (Club Correspondent):

 1. A. Προτείνεται και εκλέγεται για 1 έτος, αλλά έχει δικαίωμα ετήσιας επανεκλογής για μία ανώτατη περίοδο 3 συναπτών ετών.

Β.   Σε περίπτωση χηρείας της θέσης, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου ορίζει διάδοχο.

Σημειώστε ότι το μέλος που έχει διατελέσει Εκπρόσωπος Επικοινωνίας, στον Όμιλό της, για ένα έτος, μπορεί να γίνει μέλος της Επιτροπής Internet της Περιφέρειας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Το ιστορικό του Ομίλου είναι η δουλειά του Εκπροσώπου Επικοινωνίας ή και της βοηθού της. Η Εκπρόσωπος Επικοινωνίας είναι υποχρεωμένη, να κρατά ένα λεπτομερές ιστορικό αρχείο του Ομίλου και των δραστηριοτήτων του, με γραπτά κείμενα, με αντίγραφα ειδήσεων και  φωτογραφιών. Κάθε χρόνο θα πρέπει να συλλέγονται οι φωτογραφίες της Προέδρου και του ΔΣ  του Ομίλου, μια οικογενειακή φωτογράφιση των μελών του Ομίλου, αντίγραφο του προγράμματος του Ομίλου για το έτος, και φωτογραφίες και κείμενα για τις δράσεις προσφοράς του Ομίλου, την επίσημη επίσκεψη της Διοικητού, τις εκδηλώσεις του Ομίλου και οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές στιγμές, όπως τους εορτασμούς για την επέτειο της ίδρυσης του Ομίλου και τις αλλαγές ηγεσίας. Τα αρχεία της (που ουσιαστικά είναι η ιστορία του Ομίλου της) θα πρέπει να τηρούνται προσεκτικά και να παραδίδονται στην διάδοχό της. Θα διευκολύνει πολύ την εργασία της, η γνώση βασικών δεξιοτήτων ΗΥ και Internet.

Οι περισσότεροι Όμιλοι έχουν μέλη που συμμετέχουν τακτικά σε συναντήσεις, αλλά από καιρό σε καιρό δεν είναι σε θέση να το πράξουν. Η Εκπρόσωπος Επικοινωνίας οφείλει να διατηρεί επαφή με τα απουσιάζοντα μέλη. Αυτά τα μέλη θέλουν να ενημερωθούν για το τι συνέβη στις συνεδριάσεις, οπότε η Εκπρόσωπος Επικοινωνίας, σε συνεργασία πάντα με τη Γραμματέα του Ομίλου της, θα τα ενημερώνει με mail ή θα ετοιμάζει ένα τύπο ενημερωτικού δελτίου-έντυπο, για να τους στείλει.
Αυτά τα ενημερωτικά δελτία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν υπενθυμίσεις, στα μέλη, για τυχόν ειδικές επικείμενες εκδηλώσεις (με ημερομηνίες), ημερομηνίες μελλοντικών συναντήσεων και τυχόν καθήκοντα που απαιτούνται, π.χ. νοσοκομειακή υπηρεσία, ετοιμασίες, κέικ και τρόφιμα που χρειάζονται για εκδηλώσεις. Είναι ένας καλός τρόπος, για όλα τα μέλη του Ομίλου της, να μάθουν για τις προσκλήσεις που έλαβαν για να επισκεφθούν εκδηλώσεις άλλων  Ομίλων – και  να διατυπώνεται σαφώς, πως όποιο μέλος επιθυμεί να παρακολουθήσει κάποια από αυτές τις εκδηλώσεις, θα ενημερώνει την Γραμματέα του Ομίλου της.
Στα ενημερωτικά δελτία για κάθε συνάντηση, που ετοιμάζει η Εκπρόσωπος Επικοινωνίας, μπορεί να συμπεριλαμβάνονται μια λίστα με επερχόμενες εκδηλώσεις κ.λπ. – υπενθυμίσεις, ειδήσεις, ή το αστείο του μήνα. Μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν  γενέθλια και επέτειοι γάμων των μελών του Ομίλου.

Η Εκπρόσωπος Επικοινωνίας του Ομίλου είναι η υπεύθυνη, να στέλνει στη Webmaster της Περιφέρειας:
1. Φωτογραφίες από την κάθε δράση του Ομίλου της και το κείμενο που τις συνοδεύει (απαραίτητα αναγράφονται σε αυτό η ημερομηνία προσφοράς, το όνομα του Ιδρύματος ή του παραλήπτη της δωρεάς, το είδος της προσφοράς), για να αναρτηθούν στο facebook της Περιφέρειας.
2. Φωτογραφικό υλικό (1 από κάθε δράση) και τα ανάλογα κείμενα με τις δράσεις του Ομίλου (μέχρι 25 Ιανουαρίου), για να προβληθούν στο ετήσιο Συνέδριο της Περιφέρειας τον Φεβρουάριο.
3. Σε περίληψη το συνολικό έργο του Ομίλου ετησίως (Ιούνιο) και τις αντίστοιχες φωτογραφίες (μέχρι 6), για να δημοσιευτούν στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Επίσης, και αν της ζητηθεί, οφείλει να στείλει  υλικό από τις δράσεις του Ομίλου της στην Εκδότρια της Περιφέρειας για να συμπεριληφθεί στο Βιβλίο της Περιφέρειας. Κι εφόσον, υπάρχει δελτίο ενημέρωσης του Ομίλου, ένα αντίγραφο του θα πρέπει να αποστέλλεται στην Εκδότρια της Περιφέρειας, για ενδεχόμενη συμπερίληψη στοιχείων στο Περιφερειακό Ενημερωτικό Δελτίο.

Τέλος, η Εκπρόσωπος Επικοινωνίας του Ομίλου έχει στην ευθύνη της κατόπιν έγκρισης του ΔΣ του Ομίλου της, να στείλει οποιοδήποτε ειδικό στοιχείο ειδήσεων κατευθείαν στην Εκδότρια του International  Inner Wheel, για να συμπεριληφθεί στο ενημερωτικό δελτίο του Διεθνούς.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας!!!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ

WEBMASTER 2018-2020

247 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ INNER WHEEL ΕΛΛΑΔΟΣ

Email: aikatsaouni@yahoo.gr

INTERNATlONAL ΙNNER WHEEL

247 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  2018-2019                 

 

        ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Εκπρόσωποι των Οµίλων στην Περιφέρεια είναι µέλη των Οµίλων ενεργά, που εκλέγονται κατά τις εκλογές των Οµίλων του Φεβρουαρίου, για να εκπροσωπήσουν τον Όµιλό τους στη Διοικητική Επιτροπή της Περιφέρειας και να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων της Διοίκησης κατά τις γενικές συνελεύσεις
 • Οι εκπρόσωποι των Ομίλων στην Περιφέρεια πρέπει να συμμετέχουν στις ολομέλειες και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ομίλου και να παίρνουν οδηγίες για τις θέσεις του Ομίλου στις ψηφοφορίες της Περιφερειακής Επιτροπής. Εάν προκύψει θέμα εκτός Ημερησίας Διάταξης στο ζήτημα τροποποιήσεων, θα πρέπει να τους παρέχεται διακριτική εξουσία στο να εξετάζουν άλλες απόψεις, άνω στα θέµατα που προτείνονται για να τα υποστηρίξουν.
 • Σε περίπτωση που αναφύονται καινούρια θέµατα στη Συνέλευση (Περιφερειακή Επιτροπή), έχουν το δικαίωµα  να εκφράσουν την προσωπική τους άποψη φτάνει να µην αντιβαίνει στο καταστατικό του I.W. και στον Εσωτερικό µας Κανονισµό (επικαιροποιημενο)   (BY LAWS).
 • Σημείωση: Ο αριθμός των μελών των Ομίλων πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν από τις εκλογές, κάθε χρόνο, από τις καταστάσεις των μελών των Ομίλων που κρατά η Ταμίας και η Γραμματέας της Περιφέρειας.
 • Προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή τους είναι: να έχουν υπηρετήσει το λιγότερο ένα χρόνο στο εκτελεστικό Δ.Σ. του Οµίλου, όταν υποβάλουν την αίτησή τους και να είναι έµπειρα µέλη, ικανά να πάρουν θέση και να βοηθήσουν στη λήψη σωστών αποφάσεων. (καταστατικό 2018)

Γι’ αυτό πρέπει:

α. Να γνωρίζουν το καταστατικό και τον Εσωτερικό µας  Κανονισµό

β. Να έχουν το θάρρος της γνώµης τους και να µπορούν να την  εκφράζουν µε λίγα λόγια

γ. Να είναι αντικειµενικές στην κρίση τους χωρίς προσκόλληση  σε κάποια προσωπική άποψη.

 • Ψηφίζουν σύµφωνα µε το καταστατικό την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Περιφέρειας,  και τις προτάσεις που συζητούνται στις  συνελεύσεις για λήψη αποφάσεων µε σκοπό τη βελτίωση της  λειτουργίας ολόκληρης της Περιφέρειας.
 • Τα έξοδα µετάβασης στις Γενικές Συνελεύσεις βαρύνουν τον Όµιλο (οδοιπορικά και ξενοδοχείο ύπνου) και αυτό για να µη  γίνεται εµπόδιο το οικονοµικό στη συµµετοχή των εκπροσώπων  στην Περιφέρεια.
 • Σε περίπτωση κωλύματος εκπροσώπησης, ο Όµιλος µε απόφαση ολοµέλειας εξουσιοδοτεί άλλο µέλος ικανό να πράξει τούτο.  Τέτοια µέλη είναι η Πρόεδρος και η Γραµµατέας που κατά τις  εκλογές προτείνονται και ψηφίζονται αναπληρωµατικές εκπρόσωποι η εάν δεν καταγραφούν στις εκλογες στη Γενική Συνέλευση  (Συνέδριο)  εκπροσωπούν τον Όμιλό τους με ΓΡΑΠΤΗ εξουσιοδότηση από τον ΄Ομιλό τους ως εκ τούτου έχουν δικαίωμα ψήφου.
 • Οι αναπληρωματικές Εκπρόσωποι δεν δημιουργούν προυπόθεση να προχωρήσουν σε αξιώματα. Μονο οι εκλεγμένες Εκπρόσωποι ανήκουν στην Περιφερειακή Επιτροπή. Κάθε όμιλος εκλέγει 2 Εκπροσώπους ανά έτος. Σε περίπτωση που Ομιλος έχει πάνω απο 51 μέλη, εκλέγει 3 Εκπροσώπους για την Περιφερειακή Επιτροπή
 • Συµµετέχουν, εάν προκύψει ανάγκη, σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις για λήψη αποφάσεων επί εκτάκτων αναγκών.
 • Μπορούν να θητεύσουν στο αξίωµα της εκπροσώπου από 1 – 3 χρόνια µε κατ’ έτος επανεκλογή.
 • Εφ’ όσον οι ψηφισμένες Εκπρόσωποι Ομίλου δεν δύνανται να παρευρεθούν σε κάποια συνάντηση της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Όμιλος μπορεί να εξουσιοδοτήσει οποιαδήποτε άλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά προτίμηση την Πρόεδρο και τη Γραμματέα, οι οποίες και να εκλέγονται σαν αναπληρωματικές στις εκλογές του Ομίλου.

                                        ΠΡΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΙΚΗ ΔΕΛΗ

       247 Π. Ελλάδος I.I.W. 2019-2020

 

 

Print Friendly, PDF & Email